26 יולי 2009

סימוכין: הדואר 8 תב"ע

לכבוד:
מר איציק קורן
אייל רוטברט בע"מ

א.נ.,
הנדון: הצעת-מחיר לעריכת תב"ע ברחוב הדואר 8 בתל אביב – יפו

שלום,
בהמשך לשיחה ולאחר בדיקה שערכתי, מצ"ב פירוט השירותים האדריכליים והצעת-מחיר.

עריכת תב"ע:
1. בדיקת נתונים והכנת מסמכי התכנית בתאום עם צוות יפו.
30 ימי עבודה.
2. הכנת מצגת לפורום סמהנ"ע, מומחשת באמצעים גרפים תלת-מימדים והדמיה.
15 ימי עבודה.
•2. הגשת הבקשה לשינוי התב"ע וטיפול בנושא עם כל הרשויות עד לקבלת האישור מהוועדה
המקומית.
30 ימי עבודה עד להגשת הבקשה, במידה וימולאו התנאים המקדימים ע"י יועצים.
•3. מילוי התנאים בהחלטת הועדה עד לקבלת התוקף.
30 ימי עבודה, מותלה בעבודת יועצים.

שכר טרחה:
התשלום עבור השירותים הנ"ל יהיה 18,000 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ.
התשלום יעשה בשקלים על-פי התקדמות העבודה בהתאם לפירוט הנ"ל:

•1. 20% מערך העבודה בתוספת מע"מ, עם תחילת עבודה.
•2. 30% מערך העבודה בתוספת מע"מ, עם הגשת הבקשה לשינוי התב"ע.
•3. 30% מערך העבודה בתוספת מע"מ, לאחר החלטת הועדה המאשרת את התכנית.
•4. 20% מערך העבודה בתוספת מע"מ, עם מתן תוקף לתכנית.

שכר הטרחה אינו כולל את ההוצאות הבאות:
•1. תכניות מדידה ממודד מוסמך (מפה מצבית לצרכי רישום, תכנית סביבה וכו’).
•2. אגרות ותשלומים לרשויות.
•3. שרותי מכון העתקות.
•4. יועצים (תנועה, פיתוח וכו’ ).
•5. מודל ייצוגי.

בכבוד רב
יניב פרדו אדריכל