לחברי קבוצת הרכישה בפרויקט פיק"א 27 שלום רב,

לעדכונכם כי הליך רישום הבעלות במגרש ע"ש קבוצת הרכישה הסתיים לעיונכם מצורף נסח טאבו עדכני ובו רשומות הזכויות במגרש לשם חברי הקבוצה לפי חלקיהם בהסכם השיתוף בימים הקרובים תירשם משכנתא לטובת הבנק הבינלאומי המממן את המשך בניית הפרויקט.

במקביל לרישום המשכנתא והבטוחות לבנק המממן תישלח דרישה אישית להזרמת כספים לכל אחד מחברי הקבוצה בהתאם למצב חשבונו המדויק ובהתאם לקצב התקדמות הבניה. דרישת התשלום מהווה דרישה למשיכה ראשונה מכספי המימון כך שמי שיבקש להזרים הון עצמי עליו יהיה עליו לפעול בהתאם להוראות ובעיקר בהתאם ללוח הזמנים שיצוין באיגרת האישית שתישלח במייל ובדואר ישראל.

חברת הניהול מבקשת לעדכנכם כי הפרויקט עומד בלוחות הזמנים שקבועים לו בהסכם הביצוע והצפי לסיום הבניה ולמסירת הדירות לכם הינו 12/2013. נא מעקבכם אחר עדכוני הפרויקט הבאים, בין היתר תידרשו לתיאום חתימה על תיק הדייר ותוכנית הדירה לביצוע באתר הבניה.

בכבוד רב ובברכה,

א.ה קפיטל גרופ בע"מ – חברת הניהול

לינק להורדה