לחברי קבוצת הרכישה שלום רב,

להלן עדכונים בנוגע לפרויקט:

סטטוס הבניה
•1. החפירה באתר הסתיימה לא מכבר, עפ"י תוכנית חפירה כפי שעודכנה ע"י האדריכל וקבלן הביצוע.
•2. עבודות החפירה הסתיימו בטרם אושרו תוכניות הביצוע לקירות התמך ולשלד ועל כן הבניה באתר הושהתה.
•3. תוכניות העבודה (למרתפים) עודכנו והועברו לקבלן הביצוע. עד גמר יסודות ורצפות לפי המצוין בסעיף 6 להלן יושלמו אישורי כלל עדכוני תוכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות כך שבכפוף לתזרים מזומנים חיובי של הפרויקט אין צפי להשהיית הבניה שוב.
•4. כמו כן, אתמול בוצעה מדידה מחודשת של האתר וסומנו נקודות ליסודות.
•5. במהלך השבוע הקרוב יוכן האתר ליציקות (עיגון נקודות, גידור, רישות וכ’) אשר עתידות להתחיל בשבוע שבין ה- 9-14.9.2012
•6. אמש התקיימה ישיבת תיאום תכנון וסטטוס שגרתית במשרד אדריכל הפרויקט ובה נכחו צוות המתכננים, נציגי הקבלן והמהנדס המפקח.
בין היתר נקבעו לוחות זמנים לביצוע כדלקמן: עד סוף ספטמבר תסתיים יציקת רצפת החניון התחתון ותתחיל בניית קירות התמך של הבניין בד בבד עם שלד הבניין. עם סיום שלב זה של יציקת הרצפה כל כ- 30 יום יעלה הבניין קומה כך ששלד הבניין עתיד להסתיים תוך כ 180 ימים.

ביקורים באתר
•1. האתר הינו אתר בניה מסוכן כאשר בתקופת היציקות הינו מסוכן ביותר.
•2. ביקורי דיירים באתר יבוצעו בתיאום עם מנהל הפרויקט אשר יפתח את האתר לביקורים לאחר השלמה חלקית של שלד הבניין. הביקורים יבוצעו אחת לשבועיים בלבד.
•3. לא ניתן יהיה לבקר בתוך האתר אלא בתיאום מראש ועל פי הנחיות מנהל העבודה ו/או המפקח
•4. למען בטיחותכם האישית הימנעו מסיכונים מיותרים: אין לבקר באתר בסופי שבוע, אין להיכנס לאתר ללא ליווי וללא אמצעי מיגון שיסופקו.

מפרט טכני ותיקי דייר
•1. חברת הניהול משלימה בימים אלה את בניית המפרט הטכני הספציפי (מרצפות, חיפויים, סניטציה, מפסקים וכ’)
•2. בקרוב יועלה לפורטל תיק דייר שיוכן בשיתוף עם ספק הריצוף והסניטציה. את תיק הדייר ילוו הוראות בקשר לשינויי דיירים (מפרט ובינוי). עם עליית התיק לפורטל תבוא הודעה.

סטטוס רישום הזכויות ומימון הפרויקט
•1. למעט אישור מס רכישה של דייר אחד. עורכי הדין עומדים מוכנים לרישום הזכויות על שם כל יחידי הקבוצה. רישום הזכויות הינו תנאי יסודי ועיקרי לפתיחת מסגרות האשראי ולמימון ועל כן זוהי משימה מאוד חשובה ודחופה. העניין עתיד להסתיים בימים הקרובים ולפורטל יועלה נסח לשכת רישום המקרקעין לאחר השלמת רישום הזכויות.
•2. כל חברי הקבוצה אושרו ע"י הבנק המממן וחתמו על מסמכי המימון
•3. לאור שינויים במדד, במע"מ ובמבנה, מתעדכן דו"ח האפס בימים אלה.
לחלק מחברי הקבוצה תיתכן דרישת השלמת הון עצמי, הודעה נפרדת תישלח לאלה החייבים בהשלמת הון עצמי. חשוב מאוד לבצע העברות מיד עם קבלת דרישה שכן אלה כספים שמועברים ישירות לחשבון הבניה שלאחר שהסתיימה עבודת החפירה לא נותרה יתרת זכות בו.

פניה לחברת הניהול
•1. אנו עומדים לרשותכם! חברי הקבוצה מוזמנים לפנות לחברת הניהול בכל עניין הקשור לפרויקט.
יחד עם זאת נבקשכם לפנות אלינו דרך אתר החברה http://www.capital-gp.com/ או במייל yael@capital-gp.com בלבד.
נא לציין בבקשה את פרטי הפונה, הפרויקט בו חבר הפונה ואת מהות הפניה.
כל הפניות תיענינה בהקדם ככל הניתן ע"י הנציג הרלוונטי בחברת הניהול.
•2. למען הסדר הטוב יש להבהיר שעד גמר הבניה, פניה לקבלן, למפקח או לאדריכל תיעשה אך ורק באמצעות חברת הניהול ונציגיה ו/או באישורה המפורש. הנחיה ברוח זו הועברה לכל העמלים על בניית הפרויקט שלכם.

בהזדמנות זו נאחל לכם שנה טובה ופוריה ושבראש השנה הבא בע"ה תתחדשו בדירה!

בברכה,

אביחי חכם, עו"ד, נציג חברת הניהול